Bàn về chữ " Đức"

Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều không phải con vua chúa, cũng không có điều kiện du học nước ngoài, nhưng do tu thân, do sự giáo dục của ông bà, cha mẹ, sự dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo ,sự bảo ban của cô dì chú bác, anh chị em và được sự tôi luyện ngoài xã hội, và quan trọng hơn cả là sự tích Đức của tổ tiên mà có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Vậy

Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa thì quét lá đa

Bao giờ dân nổi can qua

Con vua thất thế lại ra quét chùa

Nếu con vua không tu thân tích đức, không có tài năng thì sẽ không được bổ nhiệm ở những vị trí quan trọng trong xã hội. nếu con sãi mà tu thân, có tài năng và đạo đức thì sẽ được xã hội trọng dụng ở những vị trí cao trong xã hội. Xã hội ngày nay là xã hội dân chủ, kỷ cương, Hiến pháp và pháp luật thể hiện giá trị đạo đức, phẩm giá cao đẹp của xã hội đó,  mọi người đều có quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc,mọi người dân đều có quyền thể hiện chính kiến, góp ý với các tổ chức chính trị xã hội để đừng bao giờ để xảy ra  chuyện,  " dân nổi can qua", nếu " dân nổi can qua" thì các giá trị cao đẹp của xã hội đã bị xuống cấp nghiêm trọng, làm người dân hiền lương , phẩm hạnh đạo đức cao đẹp thì không ai muốn cảnh đổ máu, tắm máu, nồi da xáo thịt.

Thật vậy : Tu thân hành đạo thành chính quả

                 con vua con sãi, tu thân sẽ làm vua

và dường như điều này luôn  là chân lý:

 

                 Thượng tôn hiến pháp

                 Thượng tôn pháp luật

                  Đời lành ấm no!